Freedom and soul

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop Voorwaarden

VERSIE 202009

 

Artikel 1 – Onze gegevens

Freedom and Soul – ride with friends

E-mailadres:           Support@FreedomandSoul.eu

KvK-nummer:         80093698

Btw-nummer:         NL003393290B40

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat wij doen.

 

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt dan zullen we dit nadrukkelijk in het aanbod vermelden.
 2. Aan de juistheid van ons aanbod besteden we de grootst mogelijke zorg en we zullen onze artikelen zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschrijven. Aan eventuele fouten in de omschrijvingen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je ons aanbod accepteert en aan de daarbij gestelde voorwaarden wordt voldaan.
 2. Deze aanvaarding zal door ons op digitale wijze worden bevestigd.

 

Artikel 5 – Retour sturen van een artikel

 1. Je kunt een artikel gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen aan ons terugsturen.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat je het artikel hebt ontvangen, of, als je in eenzelfde bestelling meerdere artikelen hebt besteld, de dag waarop je het laatste artikel hebt ontvangen.
 3. Als je een artikel retour wilt sturen, meld je dit binnen de bedenktermijn aan ons door middel van het contactformulier op onze website.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend je het artikel terug aan ons. Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het artikel terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 5. Je zendt het artikel terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Je draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het artikel.

 

 

Artikel 6 Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Je zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Wanneer je op een manier omgaat met het artikel die verder gaat dan toegestaan in lid 1 kunnen we je aansprakelijk stellen voor waardevermindering van het artikel.

 

Artikel 7 – Onze verplichtingen bij een retour

 1. Als wij een melding van retour van jou ontvangen sturen we je na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 2. Wij vergoeden alle betalingen van jou, inclusief eventuele bezorgkosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de retour meldt en wij het artikel retour hebben ontvangen of tot je aantoont dat je het artikel hebt teruggezonden.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt bij de aanschaf van het artikel, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor jou kosteloos.
 4. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven we de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet aan je terug te betalen.

 

Artikel 8 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9 Nakoming overeenkomst

 1. Wij staan er voor in dat de artikelen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

 

Artikel 10 Levering en uitvoering

 1. Wij gaan zorgvuldig om met de door jou besteld artikelen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons kenbaar hebt gemaakt.
 3. Wij zullen geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij wij een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling geplaatst is heeft bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding als gevolg van het in lid 3 bepaalde, zullen we het bedrag dat je betaald hebt zo spoedig mogelijk terugbetalen.

 

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij ons tot het moment van bezorging op het door jou opgegeven adres

 

Artikel 11 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer je niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door ons bent gewezen op de te late betaling en de we jou een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;

10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Artikel 1 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons. Di kan via het contactformulier op onze website.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een mogelijk langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Je dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 © Copyright 2020, Freedom and Soul. All Rights Reserved